Stavanger-selskapet Siglar Carbon har utviklet en digital plattform for å måle, rapportere og estimere utslipp fra internasjonal sjøfart. – Vi kan hjelpe befraktere med å halvere utslipp på enkeltreiser, sier CEO Sigmund Kyvik.

Siglar (tidligere Freixchange) sin karbon effektive befraktningsplattform gir oppdatert, nøytral og sammenliknbar informasjon om utslipp fra sjøfarten.

– Det vi gjør er å gi befraktere mulighet til å se karbon konsekvensen av ulike fraktavgjørelser. Vi hjelper befraktere med å identifisere det CO2-optimale skipet for en spesifikk last og rute. Dette forandrer seg kontinuerlig, ut ifra hvilke skip som er tilgjengelige og hvor de befinner seg. Det er store variasjoner i utslippene, og informasjon om disse variasjonene kan bidra til å halvere utslippene på enkelte reiser, sier Sigmund Kyvik.

For et skip som er lastet med bensin og seiler mellom Europa og USA, kan valget mellom det minst og mest CO2 effektive alternativet utgjøre en forskjell på rundt 1 500 tonn CO2. Det er like mye CO2 som 750 gjennomsnittsbiler slipper ut på et år, og det representerer mer enn en halvering av totalutslippet fra turen.

Shippingindustrien har gjennom FN-organet IMO satt som mål å halvere klimautslippene innen 2050. For å nå dette målet er det behov for nye og mer miljøvennlige skip. Samtidig vil ikke det alene løse utfordringene. Befraktere, som er kundene i shipping markedet, spiller også en viktig rolle i å redusere utslipp fra skipsfart.

– Hovedutfordringen for befrakterne er mangelen på oppdatert, åpen og sammenliknbar informasjon om shippingutslipp. Når det gjelder utslipp, fatter de dermed fraktavgjørelser i blinde. Det er denne utfordringen Siglar har tatt tak i, sier Kyvik.

Internasjonal skipsfart er foreløpig ikke omfattet av noen internasjonale reguleringer, men dette er i ferd med å endres. Både IMO og EU arbeider for å få til bindende reguleringer, og i september vedtok EU-parlamentet å inkludere shipping i EU sitt kvotesystem fra 2022. I tillegg lanserte nylig 17 befraktere rammeverket Sea Cargo Charter for måling og rapportering av utslipp fra befraktningsaktiviteter.

– Vi er svært glade for at disse befrakterne nå har blitt enige om en felles måte å rapportere utslipp på. Dette betyr økt etterspørsel etter vår uavhengige rapportering, men det betyr også økt bevissthet rundt befrakternes rolle med tanke på shippingutslipp. Bevissthet og rapportering er de første skrittene på vei mot reelle utslippskutt, sier Kyvik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here